Tag Mazhab

Aliran mengenai hukum fikih yang menjadi panutan umat Islam (dikenal empat mazhab, yaitu Hanafi, Hambali, Maliki, dan Syafii)

Ringkas Nisab Zakat Mal

Ekonimi Sosial Sedekah nisab zakat mal
Makna zakat menurut bahasa adalah pertumbuhan (tumbuh dan berkembang), sedangkan secara makna syar’i adalah sebuah kewajiban pada harta tertentu untuk…
Read More